Here students with published results or students who assisted in a work that got published are displayed in chronological order

— 2018 —

 • Georgiy Krylov
 • Albina Li
 • Nadira Izbassarova

— 2017 —

 • Bazarbayeva Aigerim
 • Krylov Gerogiy
 • Migranova Yevgeniya
 • Mademikhanov Yerzhan

— 2016 —

 • Galimuratova Aisulu
 • Kim Alexandra
 • Krylov Gerogiy
 • Madikenova Gaukhar
 • Ospanova Aizhan
 • Oteniyaz Gaziza
 • Zhurtanov Almas

— 2015 —

 • Abdiyeva Kamila